issn

  issn
  issn

ZASADY ETYCZNE

Redakcja European Journal of Clinical and Experimental Medicine uznaje zasady zawarte w Deklaracji Helsińskiej, w związku z tym oczekuje od autorów, aby wszelkie badania wykonane z udziałem człowieka zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. Wymagana jest również zgoda komisji bioetycznej na prowadzenie eksperymentów z udziałem ludzi lub zwierząt.

RZETELNOŚĆ NAUKOWA

Ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej. Z ghostwriting mamy do czynienia wtedy, gdy osoba wniosła istotny wkład w przygotowanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z utorów lub bez wymienienia jej roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting oraz guest authorship redakcja European Journal of Clinical and Experimental Medicine zgłasza wszelkie wykryte przypadki oraz powiadamia odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

PROCEDURA RECENZOWANIA

Procedura recenzowania artykułów w jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Autorzy przysyłając pracę do European Journal of Clinical and Experimental Medicine wyrażają zgodę na proces recenzji i są zobowiązani do wskazania propozycji trzech Recenzentów, których wiedza i osiągnięcia naukowe są zgodne z tematyką deponowanego artykułu (imię i nazwisko, instytucja i adres e-mail). Wskazani Recenzenci nie mogą pozostawać z Autorami w konflikcie interesów i nie mogą pochodzić z tej samej placówki co Autorzy. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru recenzentów.

Nadesłane publikacje są poddane ocenie wstępnej przez Redakcję European Journal of Clinical and Experimental Medicine. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy bez zasięgania opinii recenzentów, jeżeli w opinii zespołu redakcyjnego wartość merytoryczna lub forma pracy nie spełniają wymagań lub jeżeli temat pracy nie odpowiada profilowi czasopisma. Niepełny komplet dokumentów lub artykuły nieprzygotowane zgodnie ze standardami będą odsyłane do Autorów przed procesem recenzji z informacją o brakach.

Artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów. Redakcja przyjmuje pracę do publikacji, jeżeli obydwaj Recenzenci są zgodni, że praca może zostać opublikowana w prezentowanej formie. W przypadku rozbieżności opinii recenzentów praca jest kierowana do trzeciego Recenzenta, którego decyzja jest obowiązująca.

Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu. Autorzy, po zalogowaniu do systemu, mogą również sprawdzać, na jakim etapie redakcyjnym jest zgłoszony manuskrypt.

Ostateczna decyzja akceptacji pracy do publikacji, akceptacji pracy pod warunkiem wykonania korekty lub decyzja o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Redakcji i nie podlega odwołaniu. Redakcja nie ma obowiązkuuzasadniać podjętych decyzji.

Lista wszystkich Recenzentów opublikowanych prac publikowana jest raz w roku (http://www.ejcem.ur.edu.pl/pl/lista-recenzentow).

Do materiałów poprzednio opublikowanych (tabele, ryciny) należy dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie od poprzedniego wydawcy. Jeżeli informacje zawarte w opisie przypadku, na ilustracji lub w tekście pracy oryginalnej pozwalają na identyfikację osób, należy dostarczyć ich pisemną zgodę na publikację.

PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁU

Wymogi techniczne:

Tekst pracy: czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5. Justowanie obustronne.

Objętość prac oryginalnych i poglądowych/przeglądowych nie powinna przekraczać 20 stron, a spostrzeżeń klinicznych 8 stron standardowego tekstu komputerowego – 1800 znaków na stronie.

Artykuł należy zapisać w formacie docx (Word 2007 lub nowsza wersja) lub w formacie doc (starsza wersja Word).

 

STRONA TYTUŁOWA/ TEKST GŁÓWNY

Strona tytułowa powinna zawierać:

- Pełny tytuł artykułu (do 50 słów). Tytułów nie należy pisać w cudzysłowie i kończyć kropką.

- Skrócony tytuł artykułu (Running Head).

- Imiona, nazwiska Autorów pracy (bez podawania stopni i tytułów naukowych).

- Afiliacje i wkład wszystkich Autorów w proces tworzenia pracy (według wzoru zamieszczonego poniżej**).

- Dokładne dane: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail osoby odpowiedzialnej za przygotowanie manuskryptu i kontakt z Redakcją.

- Strona tytułowa powinna zawierać informację o źródłach finansowania badań.

 

** Wkład Autorów w proces tworzenia pracy powinien być określony według następujących kategorii:

A. Autor koncepcji i założeń pracy

B. zbieranie materiału

C. realizacja badań

D. opracowanie, analiza i interpretacja wyników

E. analiza statystyczna danych

F. przygotowanie manuskryptu

G. opracowanie piśmiennictwa

H. pozyskanie funduszy

Przykład:

Jan Kowalski 1 (A,B,C,F,G), Anna Nowak 2 (A,B,D,C,E,F), Adam Wiśniewski 1 (A,B,E,F)

1. Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

2. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

W tekście głównym manuskryptu należy podać następujące informacje:

- Ponownie należy zamieścić tytuł pracy.

- 3-6 słów kluczowych w kolejności alfabetycznej, wybranych zgodnie z systemem MeSH (Medical Subject Headings Index Medicus http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Słowa kluczowe nie mogą być powtórzeniem tytułu. 

- Streszczenie, które powinno liczyć maksymalnie 200 słów i posiadać budowę strukturalną.

- Treść artykułu, którego konstrukcja powinna odpowiadać rodzajowi artykułu

Strona tytułowa oraz tekst główny powinny zostać dostarczone w dwóch oddzielnych plikach.

 

KONSTRUKCJA ARTYKUŁÓW

Praca oryginalna powinna zawierać następujące elementy:

 • Wprowadzenie
 • Cel 
 • Materiał i metody
 • Wyniki (stosowane metody statystyczne należy opisać szczegółowo, w celu umożliwienia weryfikacji wyników)
 • Dyskusja
 • Wnioski
 • Bibliografia

Praca kazuistyczna powinna zawierać następujące elementy:

 • Wprowadzenie (z przeglądem literatury)
 • Opis przypadku
 • Dyskusja (która zawiera szczegółową interpretację kluczowych wyników, odnosi je do aktualnej wiedzy oraz uzasadnia ich wyjątkowość, czy możliwość zastosowania w praktyce)
 • Podsumowanie
 • Wnioski
 • Bibliografia

Praca przeglądowa powinna zawierać następujące elementy:

 • Wprowadzenie
 • Cel
 • Charakterystyka literatury przedmiotu (źródła publikacji, zastosowane słowa kluczowe podczas wyszukiwania bibliografii, zakres dat)
 • Analiza piśmiennictwa
 • Wnioski
 • Bibliografia
BIBLIOGRAFIA, PRZYKŁADY CYTOWANIA

Piśmiennictwo należy przygotować według stylu American Medical Association (AMA).

Link: American Medical Association

Spis piśmiennictwa należy umieścić na końcu artykułu oraz przygotować według kolejności cytowania w tekście.

Cytowania w artykule powinny być umieszczone po zdaniu zakończonym kropką oraz zedytowane jako tzw. „indeks górny”. Odwołania do piśmiennictwa w tekście powinny być umieszczone wyłącznie na końcu zdania lub akapitu, a nie w środku.

Przykłady:

 • Stopień zmęczenia mięśni oddechowych zależy od zastosowanego protokołu wysiłkowego i poziomu wytrenowania badanych.1, 2  Największe obciążenie, z jakim badany kontynuuje oddychanie przez co najmniej jedną minutę stanowi miarę wytrzymałości mięśni wdechowych.3
 • Diabetes mellitus is associated with a high risk of foot ulcers.4-6 

Cytowanie powinno zawierać maksimum 6 autorów. W przypadku artykułu mającego więcej niż sześciu autorów należy podać tylko pierwsze trzy nazwiska dodając „et al.”. Jeżeli źródło nie posiada autorów cytowanie należy rozpocząć od tytułu.

Tytuły czasopism należy podawać w skrócie zgodnie ze standardem Index Medicus.

Liczba cytowanych źródeł dla artykułu poglądowego/ przeglądowego powinna wynosić około 40 - 50, natomiast dla pozostałych artykułów od 20 - 40 pozycji bibliograficznych. Minimum 50% piśmiennictwa powinno pochodzić z 5 ostatnich lat.

Poniżej przedstawione zostały przykłady poszczególnych cytowań wraz z uwzględnieniem wymaganych zasad edycji tekstu oraz interpunkcji:

Artykuł z czasopisma,
liczba autorów od 1 do 6

Author AA, Author BB, Author CC. Title of article. Abbreviated Journal Title. Year;Volume(Issue):Page-Page.

Lee JC, Seo HG, Lee WH, Kim HC, Han TR, Oh BM. Computer-assisted detection of swallowing difficulty. Comput Methods Programs Biomed. 2016;134(2):72-78.

Wolf ZR. Nursing practice breakdowns: Good and bad nursing. Medsurg Nursing. 2012;21(1):16-36.

Artykuł z czasopisma,     liczba autorów większa niż 6

Author AA, Author BB, Author CC, et al. Title of article. Abbreviated Journal Title. Year;Volume (Issue):Page-Page.

Gonzalez ME, Martin EE, Anwar T, et al. Mesenchymal stem cell-induced DDR2 mediates stromal-breast cancer interactions and metastasis growth. Cell Rep. 2017;18:1215-1228.

Jordan J, Toplak H, Grassi G, et al. Joint statement of the European Association for the Study of Obesity and the European Society of Hypertension: obesity and heart failure. J Hypertens. 2016;34:1678-1688.

Artykuł z czasopisma online: DOI

Author AA, Author BB. Title of article. Abbreviated Journal Title. Year;Volume(Issue):Page-Page. doi:xx.xxxx/xxxxxxxxxxxxxx

Coppinger T, Jeanes YM, Hardwick J, Reeves S. Body mass, frequency of eating and breakfast consumption in 9-13-year-olds. J Hum Nutr Diet. 2012;25:43-49. doi: 10.1111/j.1365-277X.2011.01184.x.

Cogulu O, Schoumans J, Toruner G, Demkow U, Karaca E, Durmaz AA. Laboratory Genetic Testing in Clinical Practice 2016. Biomed Res Int. 2017;2017:5798714. doi: 10.1155/2017/5798714.

Strony internetowe

Webpage title. Name of Website. URL. Published or Updated date. Accessed date.

Cholera in Haiti. Centers for Disease Control and Prevention Web site. http://www.cdc.gov/haiticholera/. Published October 22, 2010. Updated January 9, 2012. Accessed February 1, 2012.

Address double burden of malnutrition: WHO. World Health Organization site. http://www.searo.who.int/mediacentre/releases/2016/1636/en/. Accessed February 2, 2017.

Książka

Author AA, Author BB. Title of Work. Location: Publisher; Year:Page-Page

Doane GH, Varcoe C. Family Nursing as Relational Inquiry: Developing Health– Promoting Practice. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005:25-28.

London ML, Ladewig PW, Ball JW, et al. Maternal & Child Nursing Care. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education; c2011:101-103.

Rozdział w książce

Author AA. Title of Work. Editor AA, Editor BB, eds. Location: Publisher; Year:PagePage.

Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. Brunton LL, ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2011:99.

Dodatkowe przykłady cytowania piśmiennictwa według stylu AMA znajdują się na stronie: Link: American Medical Association

UWAGA: Redakcja wymaga konsekwentnego i starannie przygotowanego stylu piśmiennictwa według wyżej opisanych standardów AMA. W innym przypadku praca zostanie odesłana do Autorów.

 

TABELE I RYCINY

Tabele i ryciny zamiesza się w tekście. Wszystkie tabele i ryciny muszą mieć tytuły.

Tabele powinny mieć numeracje arabskie i tytuł umieszczony nad tabelą, w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście. Należy się upewnić, czy każda tabela jest wymieniona w tekście. Tabele należy konstruować w taki sposób, aby nie zawierały pionowych separatorów.

Ryciny powinny mieć numeracje arabskie i podpis umieszczony pod ryciną, powinny być ponumerowane w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście. Należy się upewnić, czy każda rycina jest wymieniona w tekście.

Jeżeli dana rycina została już opublikowana, należy podać źródło i uzyskać pisemną zgodę osoby mającej prawa autorskie na przedruk materiału, za wyjątkiem dokumentów stanowiących dobro publiczne.

SKRÓTY I SYMBOLE

Redakcja wymaga stosowania jedynie standardowych skrótów. Nie należy używać skrótów w tytule i w streszczeniach. Pełna wersja terminu, dla którego używa się danego skrótu, musi być podana przed pierwszym wystąpieniem skrótu w tekście, za wyjątkiem standardowych jednostek miar.

Stosowany skrót czasopisma European Journal of Clinical and Experimental Medicine to Eur J Clin Exp Med.

Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek bez porozumienia z Autorem.

Za opublikowane prace Autorzy i recenzenci nie otrzymują wynagrodzenia.

Redakcja nie pobiera opłat za opublikowane artykuły na łamach czasopisma.

Praca napisana niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie nie może być opublikowana w European Journal of Clinical and Experimental Medicine.

INSTRUKCJA WYSYŁANIA MANUSKRYPTU

Artykuły publikowane są wyłącznie w języku angielskim. Redakcja przyjmuje do recenzji prace w języku polskim oraz w języku angielskim. Po zaakceptowaniu polskojęzycznego artykułu do druku, Autorzy proszeni są o dostarczenie wersji angielskiej, w terminie do dwóch tygodni od momentu zaakceptowania artykułu. 

Aby wysłać artykuł do redakcji należy skorzystać z systemu ScholarOne Manuscripts znajdującego się na stronie: https://mc04.manuscriptcentral.com/pmur

Aby zdeponować artykuł, Autor musi posiadać konto użytkownika w wyżej wymienionym systemie. Konto można utworzyć klikając w link Register here. Podczas rejestracji w pierwszym kroku należy podać tytuł naukowy, imię, nazwisko, adres e-mail Autora pracy. W drugim kroku rejestracji należy wpisać adres, państwo, miasto oraz kod pocztowy Autora. W trzecim kroku rejestracji należy ustalić hasło i kliknąć w ikonę Finish. Gdy użytkownik ma już założone konto, należy zalogować się na stronie czasopisma i wejść w Centrum Autora (Author Center).

Po zalogowaniu do systemu Autorzy zobowiązani są wypełnić standardowe deklaracje (w formie listy kontrolnej, tzw. check list) dotyczące m.in. źródła finansowania publikacji, deklaracji niepublikowania pracy w innych czasopismach, spełniania wymogów etycznych, zgody wszystkich Autorów na publikację, przekazania praw autorskich, deklaracje zapoznania się z instrukcją dla Autorów oraz deklarację ujawniania konfliktu interesów.

Instrukcje i pomoce znajdują się na stronie: http://mchelp.manuscriptcentral.com/gethelpnow/training/author/ (plik Author User Guide).

DEPONOWANIE NOWEGO ARTYKUŁU

Aby rozpocząć przesyłanie nowego artykułu należy zalogować się na własne konto użytkownika. Następnie należy kliknąć na link Click here to submit a new manuscript w oknie Author Resources.

 

Krok 1: Rodzaj artykułu, Tytuł & Streszczenie

Podczas pierwszego kroku należy wybrać typ artykułu, wpisać tytuł artykułu, skrócony tytuł artykułu (Running Head) oraz streszczenie.

 

Krok 2: Atrybuty

Należy wpisać 3 słowa kluczowe charakteryzujące artykuł.

 

Krok 3: Autorzy & Instytucje

Należy wpisać wszystkich Autorów pracy. Aby nazwisko Autora pracy, w oknie Add Author należy odszukać współautora wpisując jego adres e-mail. Jeżeli współautor nie posiada konta w systemie należy wtedy kliknąć w link Create a new co-author i postępować zgodnie z pojawiającą się instrukcją.

 

Krok 4: Recenzenci

Należy wskazać propozycje trzech rekomendowanych Recenzentów, których wiedza i dorobek naukowy jest związany z tematyką deponowanego artykułu (imię i nazwisko, instytucja i adres e-mail). Wskazani Recenzenci nie mogą pozostawać z Autorami w konflikcie interesów i nie mogą pochodzić z tej samej placówki co Autorzy. Aby dodać propozycję recenzenta należy kliknąć w okno Add Reviewer.

 

Krok 5: Szczegóły & Komentarze

Podczas tego kroku można dołączyć List Intencyjny (Cover Letter).

Jeżeli istnieją źródła finansowania artykułu, to należy je wymienić (Funding).

W formie listy kontrolnej (Check List) należy podać informacje na temat: liczby rycin, liczby tabel, liczby słów w artykule, a także potwierdzić deklarację dotyczącą: niepublikowania artykułu w innych czasopismach, spełniania wymogów etycznych, zgody wszystkich Autorów na publikację, przekazania praw autorskich, deklarację zapoznania się z instrukcją dla Autorów oraz deklarację ujawniania konfliktu interesów.

 

Krok 6: Przesyłanie Plików

Należy przesłać artykuł w dwóch plikach.
W polu FILE DESIGNATION należy wybrać oznaczenie Title Page, a następnie klikając na pole Select File 1 należy załączyć plik ze stroną tytułową.
Następnie w polu FILE DESIGNATION należy wybrać oznaczenie Main Document, a następnie klikając na pole Select File 2 należy załączyć plik z tekstem głównym.

Po załączeniu plików należy kliknąć na Upload Selected Files.

 

Krok 7: Przegląd & Zatwierdzenie

Należy sprawdzić, czy informacje dotyczące metadanych artykułu się zgadzają. Należy kliknąć w pole View PDF Proof, a następnie zatwierdź klikając na pole Submit.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontynuacja przesyłania manuskryptu

Aby kontynuować przesyłanie zapisanego manuskryptu, kliknij Unsubmited and Manuscripts in Draft w oknie My Manuscripts, a następnie kliknij przycisk Continue Submission.

 

• Poprawione manuskrypty

Aby przesłać manuskrypt po korekcie, kliknij na link Manuscripts with Decision w oknie My Manuscripts, a następnie kliknij na link Click here to submit a revision.

 

Sprawdzanie statusu manuskryptu

Aby sprawdzić status artykułu, kliknij Submitted Manuscripts w oknie My Manuscripts. Status wszystkich przesłanych manuskryptów można sprawdzić w zakładce My Manuscripts.

Dla Autorów przesyłających artykuły do European Journal of Clinical and Experimental Medicine poprzez system zgłoszeń ScholarOne Manuscripts, przygotowano instrukcje i pomoce. Znajdują się one na stronie: http://mchelp.manuscriptcentral.com/gethelpnow/training/author/